www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2016

Uchwała Senatu nr 1/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na lata 2016-2020
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 2/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie zmian do statutu uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 3/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na rok 2016
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 4/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie wprowadzenia od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, kształcenie uczestników studiów doktoranckich, kształcenie słuchaczy studiów podyplomowych oraz kształcenie studentów w ramach Studium Pedagogicznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 5/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 6/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie limitu przyjęć osób na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na studia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Krakowie w roku akademickim 2016/2017
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 7/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie zatwierdzenia bilateralnej umowy o współpracy
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 8/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie zatwierdzenia bilateralnej umowy o współpracy
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 9/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie zatwierdzenia bilateralnej umowy o współpracy
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 10/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie zatwierdzenia bilateralnej umowy o współpracy
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 11/2016 z dnia 26 styczniaw sprawie zatwierdzenie programu obchodów Jubileuszu 200-lecia Uczelni i znaku Jubileuszu
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 12/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 13/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie wyrażenia opinii na temat ponownego zatrudnienia Dyrektora Biblioteki Głównej
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 14/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia naukowe
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 15/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 16/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia organizacyjne
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 17/2016z dnia 26 stycznia w sprawie nagród i odznaczeń państwowych
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 18/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie Medali Komisji Edukacji Narodowej
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 19/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie Medali za Długoletnią Służbę
[pdf do pobrania]

Uchwała Senatu nr 20/2016 z dnia 26 stycznia w sprawie przyłotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 21/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zagospodarowania budynków przy pl. Matejki 4, Małym Rynku 4, ul. Masarskej 14, ul. Piłsudskiego 21
[pdf do pobrania]
[załącznik do uchwały]

Uchwała nr 22/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Uczelnianej KOmisji Jakości Kształcenia Akademickiego
[pdf do pobrania]
[sprawozdanie URJKA] 

Uchwała nr 23/2016 z dnia 15 marca 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 23/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie zmian do statutu
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 24/2016 z dnia 26 kwietna 2016 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2016
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 25/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie zatwierdzenia środków na wynagrodzenia pracowników Uczelni w roku 2016
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 27/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 6-semestralne środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinie sztuk plastycznych, prowadzone jako studia stacjonarne, w roku akademickim 2016/2017
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 28/2016 z dna 26 kwietnia 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 29/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie zmian do Regulaminu studiów: jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwalonego przez Senat ASP uchwałą nr 27/2012 dnia 24 kwietnia 2012 r., uchwałą nr 8/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r., uchwałą nr 20/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. oraz uchwałą z dnia 24 kwietnia 2015 r.
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 30/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie zmiany uchwały nr 44/2015 w sprawie potwierdzania w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 31/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie zatwierdzenia umowy bilateralnej o współpracy
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 32/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i zadysponowania wynikiem finansowym ASP im. Jana Matejki w Krakowie za rok 2015
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 33/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 34/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie konkursu na stanowisko na Wydziale Grafiki
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 35/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie konkursu na stanowisko na Wydziale Malarstwa
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 36/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie konkursu na stanowisko na Wydziale Rzeźby
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 37/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym limitu przyjęć oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 38/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie laureatów III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie działające na podstawie delegacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 39/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie warunków przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Laureata Grand Prix Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz organizowanego przez Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 40/2016 z dnia 31 maja 2016 roku  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 osób, którym potwierdzono efekty uczenia się w wyniku przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 41/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia wzoru aneksu do umowy o warunkach wnoszenia opłat przez studentów-cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 42/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Leszkowi Sobockiemu
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 43/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2015
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 44/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie darowizny dla Biblioteki Głównej ASP
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 45/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 41/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzoru aneksu do umowy o warunkach wnoszenia opłat przez studentów-cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 46/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, kształcenie uczestników studiów doktoranckich, kształcenie słuchaczy studiów podyplomowych oraz kształcenie studentów w ramach Studium Pedagogicznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, obowiązujących od roku akademickiego 2016/2017
[pdf do pobrania]

Uchwałą nr 47/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia skali ocen dla potrzeb oceny okresowej nauczycieli akademickich
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 48/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 49/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
[pdf do pobrania] 

Uchwała nr 50/2016 z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia składu komisji senackich na kadencję 2016-2020
[pdf do pobrania]
[skład komisji do pobrania]

Uchwała nr 51/2016 z dnia 11 października 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. strategii rozwoju Uczelni na kadencję 2016-2020
[pdf do pobrania]
[skład komisji do pobrania]

Uchwała nr 52/2016 z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2016
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 53/2016 z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia środków na wynagrodzenia pracowników - po korekcie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 54/2016 z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia umowy bilateralnej z Bezazel Academy of Fine Arts w Jerozolimie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 55/2016 z dnia 11 października 2016 roku w sprawie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Form Przemysłowych
[pdf do pobrania] 

Uchwała nr 56/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni
[pdf do pobrania]
[roczne sprawozdanie z działalności Uczelni]

Uchwała nr 57/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w zakresie tworzenia programów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 58/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie nawiązania współpracy w celu uruchomienia od roku akademickiego 2017/2018 międzynarodowych niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz prowadzonych wspólnie przez Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Accademia di Belle Arti di Brera oraz Escuela Superior de Diseno de Madrid
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 59/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustanowienia patrona roku 2017 w Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 60/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 2016
[pdf do pobrania] 

Uchwała nr 61/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 37/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym limitu przyjęć oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 62/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie komisji senackiej
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 63/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia umowy bilateralnej
[pdf do pobrania]


 Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 18.12.2016
Podpisał: Magdalena Litewka
Dokument z dnia: 28.01.2016
Dokument oglądany razy: 6 022