www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2016

Zarządzenie nr 1 zmieniające zarządzenie ne 23 z 4 kwetnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu premiowania pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie niebędących nauczycielami akademickimi stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 17 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie niebędących nauczycielami akademickimi
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 3 w sprawie udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 4 w sprawie konsultacji dla kandydatów na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 5 w sprawie zmian do Regulaminu organizacyjnego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 6 w sprawie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 7 w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 8 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 11 Rektora z dnia 16 kwietnia 2008r.
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 9 w sprawie powoływania i zadań komisji rekrutacyjnych oraz zasad postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w trybie rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/2017
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 10 w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 11 w sprawie przeprowadzenia kontroli jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 12 zmieniające zarządzenie nr 79 z 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie porządku na terenie i w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 13 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy monitorach ekranowych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 15 zmieniające zarządzenie nr 30 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 28.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 16 zmieniające zarządzenie nr 17 z dnia 29 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 17 w sprawie weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 18 w sprawie obiegu umów zawieranych przez Akademię Sztuk Pięknych z podmiotami zewnętrznymi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 19 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku w Domu Plenerowym i Domu Pracy Twórczej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 20 w sprawie oceny nauczycieli akademickich
[pdf do pobrania]
[załączniki do zarządzenia]

Zarządzenie nr 21 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 22 zmieniające zarządzenie nr 3 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 23 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 1 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z dnia 4 stycznia 1999 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 10 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z dnia 9 lutego 1999 roku dot. wykazu rodzajów wiadomości stanowiących tajemnicę służbową, występujących w zakresie działania Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 24 w sprawie zmiany zarządzenia nr 9 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powoływania i zadań komisji rekrutacyjnych oraz zasad postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w trybie rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/2017
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 25 w sprawie zasad postępowania z pracami wykonanymi przez kandydatów na studia w trakcie egzaminu wstępnego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 26 w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem studiów podyplomowych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 27 w sprawie wprowadzenia wzoru kodu przedmiotu w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 28 w sprawie pwoływania komisji rekrutacyjnych na środowiskowych studiach doktoranckich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 29zmieniające zarządzenie nr 14 z dnia 6 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządządzenie nr 30 w sprawie stawek dla modeli
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 31 w sprawie zmieniające zaradzenie nr 27 z 5.05.2016 w sprawie wprowadzenia kodu przedmiotu w Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 32 w sprawie zasad pobierania oraz wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne związane z przyjęciem na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 33 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 40 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 34 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 35 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 36 w sprawie powołania członka zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 37 w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 38 zmieniające zarządzenie nr 30 z 28 maja 2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 39 w sprawie powołania męża zaufania w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 40 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji czcionek drukarskich, linii do złoceń (stempli), sztabików oraz sztegów w Pracowni Projektowania Książki Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Smoleńsk 9
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 41 w sprawie zmiany zarządzenia nr 41 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie obowiązującego od 1 października 2014 roku zmienionego zarządzeniem nr 37 z dnia 26 czerwca 2015 r.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 42 w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone studentom studiów stacjonarnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, którzy rozpoczynają cykl kształcenia w roku akademickim 2016/2017
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 43 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczynają cykl kształcenia w roku akademickim 2016/2017
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 44 w sprawie organizacji i odpłatności za studia podyplomowe prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2016/2017
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 45 w sprawie zmiany zarządzenia nr 66 Rektora ASP z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich i szkoleń oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2015/2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 46 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 47 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku - zbiorów Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Masarskiej 14
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 48 w sprawie ustalenia wysokości nagród rektora dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi na rok 2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 49 w sprawie zmiany zarządzenia nr 41 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) z dnia 9 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w ASP obowiązującego od 1 października 2014 roku zmienionego zarządzeniem nr 37 Rektora ASP z dnia 26 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniem nr 41 Rektora ASP z dnia 14 lipca 2016 r.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 50 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku w Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 51 w sprawie realizacji w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie programu Erasmus+ (wymiana z krajami partnerskimi)
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 52 w sprawie zasad odpowiedzialności za powierzone składniki majątku w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 53 w sprawie wprowadzenia Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 54 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 55 w sprawie dokumentacji zakresów obowiązków nauczycieli akademickich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 56 w sprawie szczegółowego trybu powierzania i rozliczania zajęć prowadzonych w ramach pensum, w godzinach ponadwymiarowych i na podstawie umów cywilnoprawnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 57 zmieniające zarządzenie nr 33 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zasad korzystania z pokoi gościnnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 58 w sprawie inwentaryzacji na Wydziale Rzeźby
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 59 w sprawie nieruchomości będących we władaniu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania] 
załączniki do zarządzenia nr 59 

Zarządzenie nr 60 w sprawie nieuruchomienia niektórych studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 z powodu niewypełnienia dolnego limitu przyjęć
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Nr 61 w sprawie utworzenia Samodzielnego stanowiska ds. stron internetowych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Nr 62 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wprowadzonego Zarządzeniem nr 48 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 31 lipca 2015r.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 63 w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 64 w sprawie wprowadzenia wzórów umów cywilnoprawnych o dzieło
[pdf do pobrania] 
załącznik nr 1 umowa o dzieło z prawami autorskimi
załącznik nr 2 umowa o dzieło bez praw autorskich
oświadczenie do umów o dzieło

Zarządzenie nr 65 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 66 w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej
[pdf do pobrania]

Ząądzenie nr 67 w sprawie inwentaryzacji na Wydziale Intermediów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 68 w sprawie regulaminu pokoi gościnnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 69 w sprawie zmiany zarządzenia nr 48 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ASP obowiązującego od 1 października 2014 roku
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 70 w sprawie zmiany zarządzenia nr 51 Rektora ASP z dnia 19 września 2016 r. w sprawie realizacji w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie programu Erasmus+ (wymiana z krajami partnerskimi)
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 71 w sprawie realizacji w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie programu Erasmus+ (wymiana z krajami programu)
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 72 w sprawie przyznawania dodatkowych środków finansowych studentom uczestniczącym w programie Erasmus+ (wymiana z krajami programu), którzy są w trudnej sytuacji materialnej lub/oraz posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
w ramach specjalnego funduszu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 73 w sprawie wprowadzeni w Uczelni regulaminu korzystania przez pracowników Akademii ze służbowych kart płatniczych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 74 zmieniające zarządzenie nr 67 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku w Wydziale Intermediów ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 75 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku w Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 76 w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 77 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 78 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk artystycznych (plenerów) w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 79 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli akademickich za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 80 w sprawie zmian w zarządzeniu Rektora nr 79 z dnia 21 grudnia 2015 r. dotyczącym wyznaczenia osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie porządku na terenie w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 81 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych 
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 82 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji niektórych składników majątku

Zarządzenie nr 83 w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
[formularz projektu do pobrania word]

Zarządzenie nr 84 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku w Dziale Administracyjno-Gospodarczym ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 85 w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2016/2017
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 86 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 87 w sprawie inwentaryzacji Wydawnictwa ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 88 w sprawie zaleceń do okresowej oceny nauczycieli akademickich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 89 w sprawie zmiany zarządzania nr 19 Rektora ASP z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz absolwentów studiów doktoranckich, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenia kredytu lub pożyczki
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 90 w sprawie klasyfikowania i ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz sporządzania sprawozdania Rb-WSb.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Nr 91 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej składników majątku w Wydawnictwie ASP w Krakowie.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 92 w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 93 w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu
pn. Remont kapitalny wraz z termomodernizacją i adaptacja budynku przy ul. Syrokomli 21 na cele Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 94 w sprawie inwentaryzacji okresowej biletów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 95 w sprawie inwentaryzacji okresowej w Dziale Nauczania
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 96 w sprawie inwentaryzacji okresowej kasy w Dziale Finansowo-Księgowym
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 97 w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych
[pdf do pobrania]
załączniki do zarządzenia nr 97

Zarządzenie nr 98 w sprawie zmiany zarządzenia nr 18 z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie obiegu umów zawieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z podmiotami zewnętrznymi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 99 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku w Wydawnictwie ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 100 w sprawie utworzenia zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16"
[pdf do pobrania] Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 30.12.2016
Podpisał: prof. Stanisław Tabisz, Rektor ASP
Dokument z dnia: 11.01.2016
Dokument oglądany razy: 14 828