www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2017

Zarządzenie nr 1 w sprawie wprowadzenia wzoru karty obiegowej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 2 w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 z 30 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 3 w sprawie zmiany zarządzenia nr 92 z 16 grudnia 2016 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 4 w sprawie organizacji systemu kierowania Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
[pdf do pobrania]
[załączniki do zarządzenia zastrzeżone tylko dla osób upoważnionych zarz. 7/2017]

Zarządzenie nr 5 w sprawie w sprawie oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 6 w sprawie ustalenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinasowanie zadań projakościowych w roku 2017
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 7 zmieniające zarządzenie nr 4 z 23 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji systemu kierowania Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 8 zmieniające zarządzenie nr 59 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie nieruchomości będących we władaniu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 9 zmieniające Zarządzenie nr 31 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 10 w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za wydanie niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 11 w sprawie konsultacji dla kandydatów na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 12 w sprawie realizacji przedsięwzięć wykonywanych po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 13 w sprawie zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt
[pdf do pobrania]
[Załącznik do zarządzenia]

Zarządzenie nr 14 zmieniające Zarządzenie nr 97 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych
[pdf do pobrania]
[załączniki do zarządzenia]

Zarządzenie nr 15 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2017 r. przysługującego w zamian za święto przypadające w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Nr 16 zmieniające Zarządzenie nr 93 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Remont kapitalny wraz z termomodernizacją i adaptacja budynku przy ul. Syrokomli 21 na cele Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Nr 17 zmieniające Zarządzenie nr 100 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 18 w sprawie ogólnych warunków rekrutacji na I rok studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 19 w sprawie powoływania i zadań komisji rekrutacyjnych oraz zasad postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w trybie rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 20 w sprawie szczegółowego terminarza rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 21 w sprawie inwentaryzacji muzeum
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 22 w sprawie zasad pobierania oraz wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne związane z przyjęciem na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 23 w sprawie zasad postępowania z pracami wykonanymi przez kandydatów na studia w trakcie egzaminu wstępnego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 24 w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 25 w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 26 zmienijące zmieniające Zarządzenie nr 93 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Remont kapitalny wraz z termomodernizacją i adaptacja budynku przy ul. Syrokomli 21 na cele Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 27 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu premiowania pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie niebędących nauczycielami akademickimi stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 17 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie niebędących nauczycielami akademickimi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 28 w sprawie zmiany zarządzenia nr 44 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie organizacji i odpłatności za studia podyplomowe prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2016/2017
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 29 w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 30 zmieniające zarządzenie nr 21 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku - zbiorów Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 31 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej składników majątku w Wydawnictwie ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 32 zmieniające Zarządzenie nr 54 z dnia 19 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 33 zmieniające zarządzenie nr 77 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do zarządzenia nr 16 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowego w Zakopanem
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 34 w sprawie oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów i doktorantów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 35 zmieniające Zarządzenie Nr 50 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 36 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. e sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej zdawczo-odbiorczej składników majątku w Wydawnictwie ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 37 w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad pobierania oraz wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne związane z przyjęciem
na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 38 w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 18 października 2016 r. w sprawie realizacji w ASP w Krakowie programu Erasmus+ (wymiana z krajami programu)
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 39 w sprawie stawki dla modela za pozowanie w czasie egzaminu wstępnego na studia
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 40 w sprawie powoływania i zadań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 41 w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć w ramach godzin ponadwymiarowych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 42 w sprawie wprowadzenia Polityki zapobiegania zjawiskom korupcji i nadużyć finansowych w ramach projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrstruktura i Środowisko 2014-2020 oraz postępowania w przypadku ich wystąpienia
[pdf do pobrania]
[Załącznik nr 1 do Zarządzenia 42]

Zarządzenie nr 43 w sprawie w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 44 w sprawie zmiany zarządzenia nr 41 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) z dnia 9 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w ASP obowiązującego od 1 października 2014 roku zmienionego zarządzeniem nr 37 Rektora ASP z dnia 26 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 41 Rektora ASP z dnia 14 lipca 2016 r. oraz zarządzeniem nr 49 Rektora ASP z dnia 30 sierpnia 2016 r.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 45 w sprawie badań lekarskich kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich, a także studentów i uczestników studiów doktoranckich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 46 w sprawie zmieniądzenie rektora nr 100 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16 zmieniione zarządzeniem rektora nr 17 z dnia 13 stycznia 2017 roku
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 47 w sprawie wprowadzenia instrukcji dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
[załączniki do zarządzenia] 

Zarządzenie nr 48 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone studentom studiów stacjonarnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, którzy rozpoczynają cykl kształcenia w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 49 w sprawie wzorów wezwań do zapłaty za usługi edukacyjne obowiązujących w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
[załączniki do zarządzenia]

Zarządzenie nr 50 w sprawie wprowadzenia wzoru indeksu doktoranta Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
[załącznik do zarządzenia]

Zarządzenie nr 51 w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem studiów doktoranckich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 52 w sprawie w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 53 w sprawie regulaminu robót budowlanych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 54 w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
[załącznik - regulamin organizacyjny]

Zarządzenie nr 55 w sprawie w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 56 w sprawie szczegółowych zasad, warunków funkcjonowania Stałego Dyżuru w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Treść zarządzenia do wglądu tylko dla pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wyznaczonych w procesie uruchomienia i funkcjonowania Stałego Dyżuru

Zarządzenie nr 57 w sprawie przygotowania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczenia zgodności wydatków włączonych do wniosków o płatność z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”,  do projektów realizowanych w ramach ww. programu
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 58 w sprawie zmiany zarządzenia nr 48 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ASP obowiązującego od 1 października 2014 roku
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 59 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 60 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczynają cykl kształcenia w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 61 w sprawie wysokości opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów, studiów doktoranckich i szkoleń oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 62 zmieniające Zarządzenie nr 57 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przygotowania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczenia zgodności wydatków włączonych do wniosków o płatność z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”, do projektów realizowanych w ramach ww. programu
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 63 zmieniające Zarządzenie nr 57 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przygotowania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczenia zgodności wydatków włączonych do wniosków o płatność z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”, do projektów realizowanych w ramach ww. programu
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 64 zmieniające Zarządzenie nr 47 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 65 w sprawie określenia wzorów oraz zasad i sposobu sporządzania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwa ukończenia kursu dokształcającego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 66 zmieniające zarządzenie nr 54 z 19 września 2016 r. w sprawie powoływania Komisji Likwidacyjnej skłądników majątku ruchomego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 67 w sprawie ustalenia wysokości nagród rektora dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi na rok 2017
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 68 w sprawieochrony danych osobowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
załączniki do zarządzenia dostępne tylko dla osób uprawnionych

Zarządzenie nr 69 w sprawie nieuruchomienia niektórych studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 z powodu niewypełnienia dolnego limitu przyjęć
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 70 w sprawie Regulaminu uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych na nowej specjalności „Projektowanie tkaniny i ubioru” planowanej do uruchomienia na kierunku studiów Architektura Wnętrz w ramach projektu „Zawód: Projektant ubioru. Realizacja programu kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa” współfinansowanego przez unię europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
[pdf do pobrania]
[regulamin i załączniki do zarządzenia]

Zarządzenie nr 71 w sprawie zasad realizacji projektu „Zawód: Projektant ubioru. Realizacja programu kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa”
[pdf do pobrania]
[procedury do pobrania]

Zarządzenie nr 72 w sprawie organizacji i odpłatności za udział w Akademii Otwartej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 73 w sprawie zmiany zarządzenia nr 41 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) z dnia 9 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w ASP obowiązującego od 1 października 2014 roku zmienionego zarządzeniem nr 37 Rektora ASP z dnia 26 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 41 Rektora ASP z dnia 14 lipca 2016 r., zarządzeniem nr 49 Rektora ASP z dnia 30 sierpnia 2016 r. oraz zarządzeniem nr 44 Rektora ASP z dnia 20 czerwca 2017 r.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 74 w sprawie określenia technicznych aspektów wydruku uczelnianych dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 75 w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia, a także suplementów do dyplomów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 76 w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 77 w sprawie składania przez pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oświadczenia upoważniającego jednostkę naukową ASP w Krakowie do zaliczenia do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, na potrzeby wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową i ustalenia algorytmu podziału przyznanych środków
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 78 zmieniające zarządzenie nr 21 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku - zbiorów Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz zarządzenie nr 30 z dnia 28 marca zmieniające zarządzenie nr 21 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku - zbiorów Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 79 w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 80 w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządządzenie nr 81 w sprawie szczegółowych zasad wnioskowania, realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagraniczych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 82 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktrantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademckim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 83 w sprawie wprowadzania zmian do Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 84 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku w wybranych jednostkach ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 85 w sprawie zasad ustalania grupy do 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugieg stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz absolwentów studiów doktoranckich, którzy mogą ubiegać się o umorzenie części pożyczki lub kredytu studenckiego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 86 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 87 w sprawie przeprwadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji niektórych składników majątku ASP w Krakowie
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 88 w sprawie ustalenia wzoru formularza duplikatu dyplomu ukończenia studiów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 89 w sprawie zmiany zarządzenia nr 61 Rektora ASP z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów, studiów doktoranckich i szkoleń oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Nr 90 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Wydawnictwie ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 91 uchylające zarządzenie nr 90 z 8 grudnia 2016 w sprawie klasyfikowania i ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w krakowie oraz sporządzania sprawozdania Rb-WSb
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 92 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018r. przysługującego w zamian za święto przypadające w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 93 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Dziale Nauczania ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 94 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej biletów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 95 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okrsowej Kasy w Dziale Finansowo-Księgowym ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 96 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 97 w sprawie zmiany do zarządzenia nr 97/2016
[pdf do pobrania] 
załączniki do zarządzenia

Zarządzenie nr 98 w sprawie kart informacyjnych do oceny nauczycieli akademickich
[pdf do pobrania]
załączniki do zarządzenia

Zarządzenie nr 99 w sprawie zmian do regulaminu premiowania pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie niebędących nauczycielami akademickimi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 100 w sprawie zmiany zarządzenia nr 6 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

 

  Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 05.09.2018
Podpisał: Rektor ASP
Dokument z dnia: 05.01.2017
Dokument oglądany razy: 14 017