www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2018

Uchwała nr 1/2018 z dnia 16 stycznia w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo finansowego Uczelni na rok 2018
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 2/2018 z dnia 16 stycznia w sprawie zatwierdzenia planu naprawczzego Uczelni
[pdf do pobrania] 
[plan naprawczy]

Uchwała nr 3/2018 z dnia 16 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ASP w Krakowie przy al. Adama Mickiewicza 5 w Krakowie  
[pdf do pobrania] 

Uchwała nr 4/2018 z dnia 16 stycznia w sprawie ustanowienia patrona 2018 roku w Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 5/2018 z dnia 20 lutego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 6 z dnia 20 lutego w sprawie kandydatur do odznaczeń państwowych
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 7/2018 z dnia 20 lutego w sprawie kandydatury do Nagrody MKIDN za osiągnięcia artystyczne
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 8/2018 z dnia 20 lutego  w sprawie kandydatury do Nagrody MKIDN za całokształt dorobku
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 9/2018 z dnia 20 lutego w sprawie kandydatury do Nagrody MKIDN za osiągnięcia naukowe
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 10/2018 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie kandydatury do Dorocznej Nagrody MKIDN
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 11/2018 z dnia 20 lutego 2018 w sprawie limitu przyjęć osób na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na studia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Krakowie w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania] 

Uchwała nr 12/2018 z dnia 20 lutego  w sprawie przyznania Medalu Akademii
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 13/2018 z dnia 20 lutego w sprawie zatwierdzenia raportu Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia Artytycznego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 14/2018 z dnia 24 kwietnia w sprawie zatwierdzenia zmian w składach komisji senackich
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 15/2018 z dnia 24 kwietnia w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 6-semestralne środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinie sztuk plastycznych – prowadzone jako studia stacjonarne – w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 16/2018 z dnia 24 kwietnia w sprawie zmian do Regulaminu studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwalonego przez Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwałą nr 20/2017 dnia 25 kwietnia 2017 r.
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 17/2018 z dnia 24 kwietnia w sprawie zmiany uchwały nr 44/2015 w sprawie potwierdzania w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 18/2018 z dnia 24 kwietnia w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 19/2018 z dnia 24 kwietnia w sprawie zatwierdzenia planu naprawczego finansów Uczelni
[pdf do pobrania]
[plan naprawczy]

Uchwała nr 20/2018 z dnia 23 maja w sprawie zmiany uchwały nr 24/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym limitu przyjęć oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 zmienionej uchwałą nr 42/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 21/2018 z dnia 23 maja w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
[pdf do pobrania]
[załączniki do uchwały]

Uchwała nr 22/2018 z dnia 23 maja w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie laureatów III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie działające na podstawie delegacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 23/2018 z dnia 23 maja w sprawie warunków przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Laureata Grand Prix Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz organizowanego przez Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 24/2018 z dnia 23 maja w sprawie warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 osób, którym potwierdzono efekty uczenia się w wyniku przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się
[pdf do pobrania] 

Uchwała nr 25/2018 z dnia 11 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 26/2018 z dnia 28 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i zadysponowania wynikiem finansowym ASP im. Jana Matejki w Krakowie za rok 2017
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 27/2018 z dnia 28 czerwca w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego ASP im. Jana Matejki w Krakowie na rok 2017
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 28/2018 z dnia 28 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego ASP im. Jana Matejki w Krakowie za rok 2017
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 29/2018 z dnia 28 czerwca w sprawie zatwierdzenia straty z lat ubiegłych, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2017
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 30/2018 z dnia 28 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 31/2018 z dnia 17 lipca w sprawie zatwierdzenia planu rzzeczo-finansowego Uczelni na rok 2018
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 32/2018 z dnia 20 listopada w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez rektora
[pdf do pobrania]

Uchwała  nr 33/2018 z dnia 20 listopada w sprawie określenia sposobu powoałania i zadań pierwszej Rady Uczelni
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 34/2018 z dnia 20 listopada w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2018
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 35/2018 z dnia 20 listopada w sprawie powierzenia napisania statutu Uczel ni podmiotowi zewnętrznemu
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 36/2018 z dnia 20 listopada w sprawie ogłoszenia w Uczelni roku 2019 Rokiem kobiet z ASP
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 37/2018 z dnia 20 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działi przy ul. św. Krzyża 4 w Krakowie
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 38/2018 z dnia 11 grudnia w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
[pdf do pobrania]
[załączniki do uchwały]

Uchwała nr 39 /2018 z dnia 11 grudnia w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 24/2018 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 osób, którym potwierdzono efekty uczenia się w wyniku przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 40/2018 z dnia 11 grudnia w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach akademickich 2019/2020-2022/2023 w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejkiw Krakowie laureatów i finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki, laureatów III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego, Laureata Grand Prix Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 41/2018 z dnia 11 grudnia w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2019
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 42/2018 z dnia 11 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na działania zmierzające do komercjalizacji Domu Pracy Twórczej ASP w Zakopanem
[pdf do pobrania]

Uchwała nr 43/2018 z dnia 11 grudnia w sprawie zmiany uchwały nr 49/2017 w sprawie stosowania kosztów autorskich do wynagrodzeń pracowników w ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 19.12.2018
Podpisał: Magdalena Litewka
Dokument z dnia: 23.01.2018
Dokument oglądany razy: 5 607