www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2018

Zarządzenie nr 1 zmieniające zarządzenie nr 21 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku - zbiorów Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zmienionego zarządzeniem nr 30 Rektora ASP z dnia 28 marca 2017 r. oraz zarządzeniem nr 78 Rektora ASP z dnia 27 października 2017 r.
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 2 zmieniające zarządzenie nr 54 z dnia 19 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zmienione zarządzeniem nr 32 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 roku
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 3 w sprawie w sprawie oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 4 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wprowadzonym zarządzeniem Rektora nr 11 z dnia 16 kwietnia 2008 r.
[pdf do pobrania]
[załącznik do pobrania]

Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku 2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 6 w sprawie tekstu jenolitego regulaminu Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowego na Harendzie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 7 w sprawie konsultacji dla kandydatów na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]  

Zarządzenie nr 8 w sprawie ogólnych warunków rekrutacji na I rok studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2018/2019
[pdf do poobrania]

Zarządzenie nr 9 w sprawie powoływania i zadań komisji rekrutacyjnych oraz zasad postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w trybie rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 10 zmieniające zarządzenie nr 21 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku – zbiorów Muzeum Akademii Sztuk pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zmienione zarządzeniem nr 30 Rektora ASP z dnia 28 marca 2017 r., zarządzeniem nr 78 Rektora ASP z dnia 27 października 2017 r. oraz zarządzeniem nr 1 Rektora ASP z dnia 4 stycznia 2018 r.
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 11 w sprawie szczegółowego terminarza rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 12 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku powierzonych kwestorowi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia Instrukcji wprowadzenia zmian do umów z wykonawcami lub kontraktów realizowanych w ramach projektów termomodernizacyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Spójności
[pdf o pobrania]

Zarządzenie nr 14 w sprawie wprowadzenia Instrukcji monitorowania projektów termomodernizacyjnych dofinasowanych ze środków Funduszu Spójności
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 15 w sprawie zasad pobierania oraz wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne związane z przyjęciem na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 16 w sprawie zasad postępowania z pracami wykonanymi przez kandydatów na studia w trakcie egzaminu wstępnego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 17 zmieniające zarządzenie nr 24 z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 18 zmieniające zarządzenie nr 1 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie możliwości korzystania przez studentów z pracowni poza godzinami zajęć dydaktycznych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 19 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków w Sekretariacie Studiów Doktoranckich i Jednostek Międzywydziałowych ASP w Krakowie
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 20 w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 21 w sprawie zasad i trybu podziału dotacji na działalność stautową oraz jej rozliczania
[pdf do pobrania]
[załączniki do zarządzenia] 

Zarządzenie nr 22 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 23 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej Kasy w Dziale Finansowo-Księgowym ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 24 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 25 w sprawie powoływania i zadań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 26 zmieniające Zarządzenie Nr 97 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych w uczelni
[pdf do pobrania]
[załączniki do zarządzenia]

Zarządzenie nr 27 w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 28 w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 Rektora ASP z dnia 18 października 2016 r. w sprawie realizacji w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie programu Erasmus+ (wymiana z krajami programu) zmienionego zarządzeniem nr 38 Rektora ASP z dnia 16 maja 2017 r.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 29 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru karty obiegowej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 30 w sprawie zmiany zarządzenia nr 10 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za wydanie niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 31 w sprawie ochrony danych osobowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]
załączniki do polityki bezpieczeństwa do użytku wewnętrznego tylko dla osób upoważnionych

Zarządzenie nr 32 w sprawie utworzenia zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 33 w sprawie utworzenia zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Remont kapitalny wraz z termomodernizacją i adaptacja budynku przy ul. Syrokomli 21 na cele Wydziału Architektury Wnętrz
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 34 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji cząstkowej doraźnej z likwidacji Kasy w Dziale Finansowo-Księgowym Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]  

Zarządzenie nr 35 w sprawie zmiany zarządzenia nr 81 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wnioskowania, realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 37 w sprawie zasad organizacji staży w ramach projektu „Graj o staż! – realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 38 w sprawie Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”
[pdf do pobrania]


Zarządzenie nr 39 w sprawie zmiany do zarządzenia nr 32 Rektora Akademii Sztuk Pięknych z dnia 24 maja 2018 r.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 40 w sprawie dostępności pomieszczeń w budynkach Akademii w okresoe wakacyjnym
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 41 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów stacjonarnych
[pdf do pobrania]

Zarządenie nr 42 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 43 w sprawie wysokości opłąt za usługi edukacyjne dla cudzoziemców
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 44 w sprawie regulaminu zapobiegania mobbinowi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 45 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 46 w sprawie zastępstwa w wykonywaniu zadań męża zaufania w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 47 w sprawie oceny okresowej i planów rozwoju pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
[pdf do pobrania]
[załącznik nr 1]
[załącznik nr 2]

Zarządzenie nr 48 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 40 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ws. dostępności pomieszczeń w okresie wakacyjnym
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 49 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 40 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie dostępności pomieszczeń w budynkach Akademii w okresie wakacyjnym
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 50 w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 51 w sprawie wprowadzenia tabeli odpłatności za noclegi w Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowym w Zakopanem
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 53 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Galerii ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 54 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Stanowiska ds. Promocji w ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 55 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Dziale Nauczania ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 56 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Archiwum ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 57 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 58 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 59 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Muzeum ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 60 zmieniające zarządzenie nr 24 z 2017 roku w sproawie powołania komisji BHP w ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 61 w sprawie organizacji i sposobu wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Treść zarządzenia do wglądu tylko dla upoważnionych pracowników ASP.

Zarządzenie nr 62 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w dniu 2.11.2018 r.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 63 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne
w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Nr 64 zmieniające Zarządzenie nr 47 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zmienione Zarządzeniem nr 64 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 r.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 65 w sprawie wprowadzenia Regulamin rekrutacji, uczestnictwa oraz organizacji Staży w Projekcie „Graj o staż! – realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 66 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Dziale Informatycznym ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Nr 67 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Dziale Finansowo - Księgowym ASP w Krakowie
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 68 zmieniające zarządzenie nr 47 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie oceny okresowej i planów rozwoju pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 69 w sprawie nieuruchomienia niektórych studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 z powodu niewypełnienia dolnego limitu przyjęć
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 70 w sprawie szczegółowych zasad, warunków funkcjonowania Stałego Dyżuru w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
treść zarządzenia dostępna tylko dla upoważnionych pracowników ASP

Zarządzenie nr 71 w sprawie zmian w składzie Komisji Likwidacyjnej ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 72 w sprawie rekrutacji w ramach projektu „Letnia Szkoła Design na ASP w Krakowie”
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 73 w sprawie oświadczeń nauczycieli akademickich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 74 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 65 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i staży
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 75 w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za wydanie niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 76 w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 77 zmieniające zarządzenie nr 97 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 78 zmieniające zarządzenie nr 66 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Dziale Informatycznym Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 79 w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za wydanie niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 80 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 81 w sprawie wprowadzenia regulami Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowego ASP w Zakopanem
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 82 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Dziale Nauczania ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 83 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Wydawnictwie ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 84 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Dziale Administracyjno-Gospodarczym ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 85 zmieniające Zarządzenie nr 65 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 21.12.2018
Podpisał: Magdalena Litewka
Dokument z dnia: 05.01.2018
Dokument oglądany razy: 10 923