www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2012

 Zarządzenie nr 1 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013
[pdf do pobrania]
organizacja roku akademickiego 2012/2013

Zarządzenie nr 2 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie zmiany regulaminu zamówień publicznych w ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 3 Rektora AKademii Sztuk Pięknych w sprawie powoływania i zadań komisji rekrutacyjnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 4 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie opłat wnoszonych przez kandydatów na studia za indywidualne konsultacje prowadzone przez pedagogów wydziału/kierunku studiów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 5 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 6 Rektora Akademii Sztuk Pieknych w sprawie badania losów absolwentów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 7 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 8 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 9 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 10 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 11 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 12 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie zmiany obiegu dowodów księgowych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 13 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 14 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania

Zarządzenie nr 15 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 16 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie oceny nauczycieli akademickich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 17 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 18 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie przydziału odzieży reprezentacyjnej dla portierów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 19 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 20 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie zasad pobiernia opłat za postępowanie kwalifikacyjne związanych z przyjęciem na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 21 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawiewydawania skierowań na badania lekarskie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 22 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie stawki dla modela w czasie egzaminu wstępnego na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 23 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie porozumienia o wymianie studentów odpowiednich kierunków i form studiów "MOST"
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 24 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie korzystania z komórkowych telefonów służbowych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 25 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie zakazu bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy niektórymi pracownikami
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 26 Rektora Akademii Sztuk Pięknych zmieniające zarządzenie nr 16 w sprawie oceny kadry
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 27 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie ochrony danych osobowych w czasie rekrutacji na studia
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie podziału środków z tytułu prowadzenia niestacjonarnych form studiów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 29 Rektora Akademii Sztuk Pięknych zmieniające zarządzenie nr 25 w sprawie bezpośredniej podległości służbowej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 30 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie regulaminu ustalania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 31 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie odpłatności wnoszonej przez studentów studiów niestacjonarnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 33 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie zasad korzystania z pokoi gościnnych ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 34 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 35 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie odpłatności za pokoje gościnne ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 36 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie zmiany zarządzenia nr 42 z 18.10.2011 roku wproawdzającego Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 37 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie opłat za świadczenie niektórych usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie wzoru umowy za studia stacjonarne
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 39 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie wzoru umowy za studia niestacjonarne
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 40 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie nostryfikacji dyplomów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 41 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 42 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w sprawie opłat za studia podyplomowe
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 43 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie odpłatności wnoszonej przez studentów studiów niestacjonarnych za zajęcia nieobjęte planem studiów w roku akademickim 2012/2013
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 44 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności słuchaczy za studia podyplomowe prowadzone jako studia niestacjonarne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie obowiązującej od 1 października 2012 roku
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 45 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie wzorów wezwań do zapłaty za usługi edukacyjne, obowiązujących w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nr 46 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nr 47 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 48 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie wzoru umowy o warunkach kształcenia oraz odpłatności za Studium Pedagogiczne dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 49 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS; powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce; prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 50 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w spraiwe powołania Komisji Przetargowej na kadencję 2012-2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 51 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 52 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 53 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów ASP w roku akademickim 2012/2013
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 54 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich z prowadzenie zajęć w ramach godzin ponadwymiarowych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 55 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie korzystania z komórkowych telefonów służbowych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 56 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 57 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawieodpłatności i rozliczania 6-semestralnych studiów doktoranckich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 58 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie umów i kosztów w przewodach doktorskich i habilitacyjnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 59 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 60 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 61 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie zmian w regulaminie przyzanawnia miejsc w domu studenckim
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 62 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zmieniające zarządzenie nr 29 z 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia struktury i zasad funkcjonowania Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia Artystycznego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 63 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie wzoru umowy za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 64 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie powołania i zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 65 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie kontroli bhp
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 66 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie pomocy materialnej dla studentów wyjeżdżających na wymianę 
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 67 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie zasad korzystania z pracowni poza godzinami zajęć
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 68 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2012/2013
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 69 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zmieniające zarządzenie nr 38 z dnia 27 października 2004r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w uczelni
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 70 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 71 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zmieniające zarządzenie nr 12 z 6 kwietnia 2011 w sprawie wzorów kart obiegowych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 72 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
[pdf do pobrania]Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 19.02.2013
Podpisał: Rektor ASP
Dokument z dnia: 02.01.2012
Dokument oglądany razy: 8 975