www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2013

Zarządzenie Rektora nr 1 w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 2 w sprawie bezpieczeństwa informacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 3 w sprawie powołania zespołu techniczno-wykonawczego projektu "Budowa sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie"
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 4 w sprawie zasad realizacji projektu "Budowa sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie"
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 5 w sprawie zmian do regulaminu ZFŚS
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 6 w zmieniające zarządzenie w sprawie studiów i staży cudzoziemców
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 7 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Wydawnictw ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 8 w sprawie odpłatności za noclegi w domu plenerowym na Harendzie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 9 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uczelni
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 10 w sprawie w sprawie opłat za pobyt w Domu Studenckim
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 11 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli akademickich za kierowanie i sprawowanie opieki nad plenerami i praktykami studenckimi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 12 w sprawie zmian do zarządzenia nr 43/2009 w sprawie podróży służbowych pracowników Akademii
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 13 w sprawie organizacji i odpłatności studiów typu otwartego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 14 w sprawie zmian do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 15 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 16 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 17 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 18 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 19 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 20 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 21 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 22 w sprawie zmian do instrukcji inwentaryzacyjnej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektrora nr 23 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 24 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 25 w sprawie aktualizacji instrukcji stałego dyżuru
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 26 w sprawie zmiany regulaminu praktyk
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 27 w sprawie zmiany zarządzenie nr 37 o wysokości opłat za niektóre usługi edukacyjne
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 28 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 29 w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 58/2012 w sprawie zasad sporządzania umów dotyczących zwroty kosztów przeprowadzania przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 30 w sprawie zasad pobierania oraz wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne  na rok 2013/2014
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 31 w sprawie stawki dla modela za pozowanie w czasie egzaminu wstepnego na rok akademicki 2013/2014
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 32 w sprawie zatrudnienia modeli
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 33 w sprawie wdrożenia Instrukcji stosowania kas rejestrujących w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 34 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 35 w sprawie uzyskania 50% kosztów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 36 zmieniające zarządzenie rektora nr 30 z 1.06.2012 w sprawie regulaminu ustalania wysokości świadczeń materialnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 37 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 38 w sprawie informacji związanych z egzaminem wstępnych oraz ochrony danych osobowych kandydatów na studia
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 39 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 40 zmieniające zarządzenie nr 16 z 18.05.2010 w sprawie trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 41 w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 42 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 43 w sprawie zmian w zarządzeniu nr 21 z 23.04.2012 w sprawie skierowań studentów na badanie lekarskie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 44 w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 42 Rektora ASP z dnia 2 lipca 2013 roku dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2013/2014 studentom studiów stacjonarnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 45 w sprawie wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz odpłatności za Studium Pedagogiczne prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 46 w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych, kształcenie uczestników studiów doktoranckich, kształcenie słuchaczy studiów podyplomowych oraz kształcenie studentów w ramach Studium Pedagogicznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 47 w sprawie wprowadzenia wzorów wezwań do zapłaty za usługi edukacyjne, obowiązujących w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 48 w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie podejmowanych jako studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 49 w sprawie szczegółowych zasad i warunków funkcjonowania Stałego Dyżuru w ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 50 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 51 w sprawie inwetaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 52 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 53 zmieniające zarządzenie nr 38 z 2004 roku w sprawie umów cywilnoprawnych zawieranych w uczelni
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 54 w sprawie wzorów umów dla cudzoziemców
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 55 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 56 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 57 w sprawie wysokości nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie Rektora nr 58 w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla pracowników niebedących nauczycielami akademickimi
[pdf do pobrania].

Zarządzenie nr 59 w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2013/2014
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 60 w sprawie utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Architketury Wnętrz
[pdf do pbrania]

Zarządzenie nr 61 w sprawie zmian do regulaminu pracy
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 62 w sprawie szkolenia z zakresu stałego dyżuru obronnego
(treść zarządzenia dostępna tylko dla osób upoważnionych)

Zarządzenie nr 63 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 64 zmieniające zarządzenie nr 30 z dnia 1 czerwca 2012 w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 65 w sprawie Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia Akademickiego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 66 w sprawie powołania Zespołów Stanów Kryzysowych w Uczelni
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 67 w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 68 w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 69 w sprawie stypedniów dla doktorantów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 70 w sprawie wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 71 w sprawie opłat za wydanie dyplomów doktora i doktora habilitowanego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 72 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 73 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 74 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 75 w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 76 w sprawie dni wolnych w roku 2014
[pdf do pobrania]

Zarządzenie 77 w sprawie modułów zadaniowych realizowanych w Akademii w sytuacji wprowadzenia stopni alarmowych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 78 w sprawie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 79 w sprawie wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 80 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 81 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 82 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 83 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 15.09.2014
Podpisał: Rektor ASP
Dokument z dnia: 16.01.2013
Dokument oglądany razy: 8 518