www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2014

Zarządzenie nr 1 zmieniające zarządzenie nr 6A z 6 lutego 2012 roku w sprawie zasad i trybu podziału dotacji na działalność statutową oraz jej rozliczenia
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 3 w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 4 w sprawie przeliczania ocen uzyskanych w czasie nauki z granicą
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 5 w sprawie realizacji programu Erasmus +
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 6 w sprawie opłat za konsultacje indywidualne dla kandydatów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 7 w sprawie wprowadzenia regulaminu Domu Pracy Twórczej na Harendzie w Zakopanem
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 8 w sprawie wysokości opłat pobieranych przez ASP za wydawanie niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 9 w sprawie określenia technicznych parametrów wydruku uczelnianych dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 10 w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia nowego wzoru indeksu doktoranta
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 12 w sprawie regulaminu wypłacania dodatków specjalnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 13 w sprawie powołanie komisji powypadkowej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 14 w sprawie oceny nauczycieli akademickich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 15 w sprawie informacji związanych z egzaminami na studia podlegającymi ochronie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 16 w sprawie wynagrodzenia dla opiekunów praktyk
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 17 w sprawie regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 18 w sprawie wprowadzenia wzoru planu organizacji roku akademickiego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 19 w sprawie stawki wynagordzenia dla modeli w czasie egzaminów wstępnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 21 w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 22 w sprawie zmian w Regulaminie zamówień publicznych w ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 23 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 24 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 25 w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne związane z przyjęciem na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 26 zmieniające zarządzenie nr 39 z 2013 roku
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 27 w sprawie podejmowania studiów przez cudzoziemców na ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 28 w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku 2014/2015
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 29 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 30 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych budynków uczelni
[pdf do pobrania]
załączniki do zarządzenia

Zarządzenie nr 31 w sprawie uchylenia zarządzenia rektora nr 3 z 7 stycznia 2013 roku powołującego zespół techniczno wykonawczy projektu "Budowa sali wielofunkcyjnej ASP w Krkaowie"
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 32 w sprawie opłat w Domu Pracy Twórczej na Harendzie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 33 w sprawie opłat za zajęcia w Studium Pedagogicznym za rok akademicki 2014/2015
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 34 w sprawie wynagrodzenia za opiekę nad praktykantami dla nauczycieli szkolnych 
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 35 w sprawie opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2014/2015
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 36 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 37 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 38 w sprawie instrukcji tajnej kancelarii
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 39 w sprawie stawek umów cywilnoprawnych dla nauczycieli akademickich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 40 w sprawie instrukcji użytkowania pieczęci i pieczątek służbowych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 41 w sprawie pomocy materialnej dla studentów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 42 w sprawie zamiany regulaminu przyznawania nagród rektorskich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 43 w sprawie opłat na studiach stacjonarnych dla studentow rozpoczynających naukę w roku 2014/2015
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 44 w sprawie opłat na studiach stacjonarnych w sprawie opłat dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku 2013/2014 lub wcześniej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 45 w sprawie wysokości świadczeń materialnych w roku 2014/2015
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 46 w spawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 47 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 48 w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 49 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 50 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 51 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 52 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 53 w sprawie wysokości stypendiów doktoranckich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 54 w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 55 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2014/2015
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 56 w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2015
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 57 w sprawie badań lekarskich dla studentów
[pdf do pobrania]Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 01.04.2015
Podpisał: Rektor ASP
Dokument z dnia: 20.01.2014
Dokument oglądany razy: 8 966