www.asp.krakow.pl
A A A K
BIP strona główna

rok 2015

Zarządzenie nr 1 w sprawie korzystania z pracowni po godzinach zajęć
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 3 w sprawie likwidacji stanowiska audytora wewnętrznego w Uczelni
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 4 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 5 w sprawie utworzenia Galerii ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 6 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 7 w sprawie polityki rachunkowości
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 8 w sprawie powoływania i zadań komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2015/2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 9 w sprawie dokumentacji związanek z prowadzeniem kierunków studiów
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 10 w sprawie przekazywania kompletnych roczników dokumentacji do Archiwum Uczelni
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 11 w sprawie konsultacji dla kandydatów na studia w ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 12 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 13 w sprawie uaktualnienia tabel dofinansowania do wypoczynku
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 14 w sprawie regulaminu korzystania z samochodów służbowych w ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 15 w sprawie ustalenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmioteowej na zadania projakościowe
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 16 w sprawie regulaminu Domu Pracy Twórczej w Zakopanem
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 17 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 18 w sprawie zmian w składzie komisji przetargowej w ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 19 w sprawie regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 20% kredytu lub pożyczki
[pdf do pobrania]
załącznik 2.1 do zarządzenia
załącznik 2.2 do zarządzenia

Zarządzenie nr 20 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 21 w sprawie powoływania i zadań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2015/20
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 22 w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakośći kształcenia w ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 23 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 24 w sprawie szczegółowych zasad sporządzania świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 25 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Rektora ASP z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przeliczania ocen uzyskanych podczas studiów za granicą przez studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 26 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 Rektora ASP z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie realizacji w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie programu Erasmus+
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 27 w sprawie wysokości opłat za Studium Pedagogiczne dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2015/2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 28 w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne związanych z przyjęciem na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 29 w sprawe stawek dla modela za pozowanie w czasie egzaminów wstępnych
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 30 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątku ASP
[pdf do pobrania]
załączniki do instrukcji inwetaryzacyjnej

Zarządzenie nr 31 w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi w ASP w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 32 w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i korzystania z legitymacji pracowniczej ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 33 w sprawie zmiany zarządzenia nr 21 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powoływania i zadań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2015/2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 34 w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich, u pracodawcy prowadzącego działalność naukowo-badawczą lub dydaktyczną, dla których Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie jest podstawowym miejscem pracy
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 35 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem studiów doktoranckich
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 36 w sprawie określenia zasad zgłaszania oraz trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków mających związek z pracą w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 37 w sprawie zmian do zarządzenia nr 41 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie obowiązującego od 1 października 2014 roku
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 38 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 39 w sprawie inwentaryzacji
[pdf fo pobrania]

Zarządzenie nr 40 w sprawie powołania zespołu spisowego ds. inwentaryzacji doraźnej przez spis z natury majątku likwidowanego domu studenckiego
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 41 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów
[pdf do pobrania]

Zarządzanie nr 42 w sprawie zmian w Zarządzaniu nr 4 z dnia 7 stycznia 2013 w sprawie zasad realizacji projektu „Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 43 w spraiwe zmian w składzie komisji przetargowej ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 44 w sprawie powołania męża zaufania w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 45 w sprawie odpłatności za studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 46 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stachonarnych w roku akademickim 2015/2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 47 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczynają cykl kształcenia w roku akademickim 2015/2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 48 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 49 w sprawie wprowadzenia instrukcji tworzenia aktów prawnych w Uczelni
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 50 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 51 w sprawie Regulaminu zabezpieczania i ustalania odpowiedzialności materialnej z mienie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 52 w sprawie uzupełnienia składu zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej metodą spisu z natury majątku likwidowanego Domu Studenta  Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 53 zmieniające Zarządzenie Nr 17 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki z dnia 15 marca 2015 r. w sprawie oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 54 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 55 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 56 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 57 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 58 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 59 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dialogu technicznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 60 w sprawie zasad sprzedaży składników majątkowych Uczelni
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 61 w sprawie wproawdzenia Regulaminu przeprowadzania transakcji kartą pre-paid w Uczelni
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 62 w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej metodą spisu z natury majątku Domu Plenerowego i Domu Pracy Twórczej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 63 w sprawie inwentaryzacji Biblioteki Głównej
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 64 w sprawie działań prewencyjnych w celu przeciwdziałania mobbingowi
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 65 w sprawie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i staży w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2015/2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 66 w sprawie wysokości opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich i szkoleń oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2015/2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 67 sprawie zmiany Regulaminu wydawania i korzystania z legitymacji pracowniczych ASP
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 68 w sprawie likwidacji Domu Studenckego przy ul. Kapelanka 24 w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 69 w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 70 w sprawie zmiany zarządzenie nr 16 z 23 lutego 2015 w sprawie Regulaminu Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowego na Harendzie
[pdf do pobrania]  

Zarządzenie nr 71 w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2015/2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 72 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 73 w sprawie inwentaryzacji
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 74 w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 15 z 6 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2014/2015
[pdf do pobrania] 

Zarządzenie nr 75 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 76 w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej metodą spisu z natury majątku Katedry Fotografiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 77 zmieniające zarządzenie rektora nr 70 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian do Zarządzenia nr 16 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie Regulaminu Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowego w Zakopanem
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 78 w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania]

Zarządzenie nr 79 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie porządku na terenie i w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
[pdf do pobrania] 
 Opublikował: Magdalena Litewka
Publikacja dnia: 17.05.2016
Podpisał: Magdalena Litewka
Dokument z dnia: 07.01.2015
Dokument oglądany razy: 11 955